Contact met ouders

Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van een kind. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten komt het kind ten goede! Een goed en regelmatig contact vinden wij daarom van groot belang.

Parro App

Wij werken met Parro, een app waarmee de leerkracht en de ouders direct met elkaar kunnen communiceren. Zowel de functionele als informele berichten bereiken de ouders op deze manier. Deze informatie is niet door derden in te zien dus AVG-proof. Schoolbrede berichten komen ook via Parro bij de ouders terecht. Oftewel Parro is ons directe communicatiekanaal waar alle info op wordt gedeeld. Hier vindt u meer informatie over Parro.

Persoonlijk contact

Elke schooldag ontvangt de leerkracht de kinderen in de groep. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan vragen wij u hiervoor een afspraak te maken na schooltijd of te bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur, een bericht via Parro kan ook. De leerkrachten willen graag vanaf 8.20 uur volledige aandacht voor de leerlingen. Verder willen zij graag om 8.30 uur beginnen met hun les. Wij vragen de ouders/verzorgers van onze leerlingen hier rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond voor de ouders van elke groep. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en de leerkracht informeert u over de activiteiten en de leerstof die in dat schooljaar aan de orde komen.

Oudergesprekken

Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. De eerste weken staan in het teken van elkaar leren kennen. In de derde schoolweek vinden de oudervertelgesprekken plaats. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Van te voren ontvangen alle ouders een vragenlijst. Deze ingevulde lijst geeft de leerkracht alvast informatie. Tijdens het gesprek kunnen eventuele vragen gesteld worden. Het doel van het gesprek is het kennis maken met elkaar en het uitwisselen van informatie over het kind. Alle ouders/ verzorgers worden op gesprek verwacht.

Kort na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen een signaalrapport waarin de gedragskenmerken en een beknopt overzicht van de behaalde resultaten in staan. Indien de leerkracht het nodig acht, worden ouders uitgenodigd voor dit gesprek. Ouders kunnen zelf ook een gesprek aanvragen indien zij dit nodig vinden.

In februari zal een gespreksmoment plaats vinden aan de hand van het rapport. De resultaten van de methodetoetsen zullen dan besproken worden evenals de resultaten van de CITO midden-afname. In deze gespreksronde verwachten wij alle ouders/ verzorgers. Aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen een laatste rapport. Gesprekken vinden facultatief plaats, dat wil zeggen op uitnodiging van de leerkracht. Indien u het nodig acht kunt u zelf uiteraard ook een gesprek aanvragen.

Indien er aanleiding toe is, kunt u tussendoor altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Vanzelfsprekend geldt het omgekeerde ook: de leerkracht neemt tussentijds contact met u op als daar aanleiding toe is.

Groepen 1/2

Voor groep 1/2 hanteren we een afwijkende cyclus vanwege het OVM (OntwikkelingsVolgModel). Nadat een kleuter in groep 1 gestart is, vindt er na ongeveer 5 weken een ouder- vertelgesprek plaats. Na ongeveer 5 maanden onderwijs plannen de leerkrachten een eerste gesprek aan de hand van het ingevulde OVM. Na wederom 5 maanden onderwijs volgt een tweede gesprek. Deze momenten verschillen per leerling, aangezien niet alle kleuters tegelijkertijd starten. De kleuters in groep 2 volgens wel de gesprekkencyclus van de groepen 3 tot en met 7.

Ook voor groep 8 hanteren we een afwijkende cyclus in verband met adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.

Schooladvies groep 8

Uiterlijk in februari krijgt uw kind van de leerkracht groep 8 een schooladvies, gebaseerd op 8 jaar CITO Leerling Volg Systeem en de observaties van zijn of haar werkhouding gedurende het laatste anderhalf jaar.

In oktober nemen de leerlingen deel aan het Drempelonderzoek. Ook wordt de NIO toets afgenomen.

De leerlingen moeten in maart al zijn aangemeld op het VO. In april nemen de leerlingen deel aan de IEP Eindtoets. Na ontvangst van de resultaten van deze toets kan, in overleg met ouders, het schooladvies nog aangepast worden als het resultaat van de IEP hoger blijkt te zijn.

Er zijn leerlingen die mogelijk recht zouden kunnen hebben op extra ondersteuning op het voortgezet onderwijs. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt het door de leerkracht van groep 8 met u besproken.