Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroep (groep 1 en 2) leren de kinderen sprongsgewijs. Door de verschillende activiteiten, speelhoeken en de materialen waaruit gekozen kan worden, wordt het kind uitgedaagd een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken. Wij hechten veel waarde aan het volgende:

 • De ontwikkeling van de taal en het denken: communiceren, het redeneren en probleem oplossen, zelfsturing;
 • De ontwikkeling van de individualiteit en socialiteit: actief zijn en initiatieven nemen, samen spelen en werken, zelfstandigheid;
 • De ontwikkeling van een groeiend inzicht in de wereld: voorstellingsvermogen en creativiteit, uiten en vormgeven, verkenning van de wereld.

Het is de taak van de leerkracht een uitdagende leeromgeving te creëren. Kinderen hebben activiteiten nodig om zich te ontwikkelen, activiteiten die zinvol zijn en betekenis hebben. Activiteiten vinden bij jonge kinderen vooral plaats in de context van spel. De groepsleerkracht zorgt voor een rijk onderwijsaanbod en speelt soms mee om impulsen te geven, zodat de ontwikkeling naar een hoger niveau wordt gebracht. In de onderbouw wordt gewerkt met thema’s. We onderscheiden de volgende activiteiten:

 • Lees- en schrijfactiviteiten: samen lezen van prentenboeken, lees- en schrijfactiviteiten bij spel, teksten maken bij tekeningen, herkennen van woorden, na-stempelen van woorden;
 • Reken-wiskunde activiteiten: meten, schatten, tellen, ordenen, omgaan met meetlat, weegschaal, oplossend denken;
 • Spelactiviteiten: spelen met voorwerpen, rollenspel waarbij kinderen “doen alsof”, regelspel in de kring of gezelschapsspelen, leren plannen;
 • Constructieve activiteiten: maken, produceren en construeren . U moet hierbij denken aan bouwen, bijvoorbeeld met lego, hout en dozen en met het wereld spelmateriaal;
 • Creatieve activiteiten: we onderscheiden daarin het werken met gevormde materialen (zoals papier, karton en stof) en niet gevormde materialen. (zoals water, zand en klei)
 • Gespreksactiviteiten: allerlei situaties, waarbij leerkrachten en kinderen met elkaar in gesprek zijn, dialogen tijdens spel en werk, overleg;
 • Bewegingsactiviteiten in de gymzaal (2 x per week gym van de vakleerkracht), speelzaal of op het speelplein;
 • Sociale activiteiten: gericht op het omgaan met elkaar en de omgeving, omgaan met emoties van jezelf en de ander;
 • Muzikale activiteiten.

Alle kinderen worden door de leerkracht gestimuleerd tot deelname aan bovengenoemde activiteiten. De kleuters krijgen op school de kans om zich in eigen tempo te ontwikkelen.  Met behulp van ons leerlingvolgsysteem en ons observatie-instrument OVM (Ontwikkelings-Volg-Model) houden wij de vorderingen van de kinderen nauwkeurig bij. Ons onderwijsaanbod stemmen wij hierop af. Voor de afstemming gebruiken wij de OVM en SLO doelen. Wij werken thematisch vanuit een beredeneerd aanbod.

Als de kinderen op de Brielse Veste komen, krijgen alle ouders/ verzorgers een informatieboekje over de kleutergroepen. Hier staat alles nog eens uitgebreid omschreven.