De missie van onze school

De Brielse Veste heeft de volgende missie:

Onze school heeft zich verbonden met de opdracht kinderen een goede basis te geven, waardoor ze met succes kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs en om de (huidige) samenleving vorm te geven. Wij willen dat onze kinderen opgeleid zijn tot creatieve, zelfstandige, democratische en respectvolle wereldburgers, die in staat zijn over hun eigen schutting heen te kijken en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen en doelen.

Identiteit

Onze school is een samenwerkingsschool. Dit betekent dat de voorheen openbare en christelijke identiteit samensmelten. Onze kernwoorden zijn saamhorigheid en verantwoordelijkheid in een rijke en veilige leeromgeving. Dit stralen wij uit in onze basishouding en de volgende afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben:

  • Wij stellen ons open op naar de leerlingen en ook naar elkaar. Dit dragen wij uit door een vragende houding aan te nemen en kinderen hun eigen mening te laten vormen, zolang er een veilige omgeving gewaarborgd blijft.
  • Wij zullen geen geloofsrituelen praktiserend uitoefenen. Vanuit een respectvolle houding bieden wij leerkrachten en leerlingen de ruimte om voor zichzelf te bidden indien gewenst
  • De methode Kleur op school gebruiken wij voor ons aanbod levensbeschouwing en burgerschap
  • De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Deze lessen zijn facultatief en worden verzorgd door gastdocenten.
  • Wij besteden vanuit cultureel perspectief aandacht aan de christelijke feestdagen en bijbehorende verhalen, vieren en besteden aandacht aan 1 april, vieren Sinterklaas, Kinderboekenweek, Koningsdag/ sportdag en een eindfeest. Ook organiseren wij maandsluitingen waarbij de kinderen voor elkaar optreden.
  • Bij de viering van Kerst en Pasen wordt ook aandacht besteed aan de verhalen van uit het Christelijk geloof.
  • De school viert ieder jaar de 1 april viering en besteedt aandacht aan de Brielse geschiedenis.
  • De werkgroep identiteit zal 4 jaar intact blijven en regelmatig bij elkaar komen om de concrete invulling Identiteit van de samenwerkingsschool te monitoren en indien nodig in samenspraak met de teams en de commissie identiteit bij te stellen.

Onze school heeft ook een commissie identiteit. De leden van die commissie komen regelmatig bij elkaar om de concrete invulling van de identiteit van onze samenwerkingsschool te monitoren en indien nodig in samenspraak met de teams bij te stellen.

De visie van onze school

Op onze school krijgt iedere leerling de kans zich te ontwikkelen in een rijke en veilige leeromgeving tot een zelfverantwoordelijk individu.

In ons leren richten wij ons op drie doelgebieden:

*  Kwalificatie (cognitieve ontwikkeling):

Het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen in staat stellen iets te doen en op een bepaalde manier te handelen

*  Socialisatie (burgerschapsontwikkeling):

Een proces waarin leerlingen kennisnemen en deel uitmaken van tradities en praktijken. Tradities en dagelijkse praktijken kunnen
betrekking hebben op een bepaalde beroepspraktijk, maar ook op bredere (maatschappelijke) thema’s zoals democratie.

*  Persoonsvorming (het proces van individualisering van de leerling):

De leerlingen moeten uiteindelijk in staat zijn autonoom tot beslissingen te komen, los van de leerkracht, school, heersende normen en tradities.

Dit doen wij door:

*  Een lerende organisatie te zijn, waarbij de leerling en de leerkracht centraal staan.

*  Hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen bij alle vakken en op alle ontwikkelingsgebieden. Dit draagt eraan bij dat leerlingen meer en
beter leren

*  Verschillen tussen leerlingen te erkennen.

*  Een open, positief en veilig leerklimaat te creëren waar zowel met elkaar en van elkaar geleerd wordt.

*  Ouders actief te betrekken bij de pedagogische en didactische ontwikkeling van hun kinderen.

*  Het onderwijs af te stemmen op de verschillende jaargroepen en leeftijden binnen onze school en het werken met doorgaande leerlijnen.

*  Onze leerlingen te helpen om stapsgewijs en actief leerstof eigen te maken,

*  Leerlingen begeleiden, ondersteunen en sturen in het ontwikkelingsproces zodat leerlingen op termijn hun eigen leerproces in handen kunnen
nemen.

*  Te exploreren en experimenteren.

*  Leerlingen door concrete ervaringen relaties te laten ontdekken en sociale vaardigheden te laten ontwikkelen.

*  De inrichting en indeling van de klasruimte bewust te ontwerpen.

*  Leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op het gebied van cognitie en sociaal emotionele ontwikkeling door te observeren, doelen te stellen en
gebruik te maken van data.

*  Veel tijd te besteden aan het oefenen van de opgedane kennis en een balans tussen vertrouwde herhaling en nieuwe impulsen te realiseren.

*  Het geven van feedback, te luisteren naar elkaar en samen te zoeken naar oplossingen waardoor leerlingen succeservaringen opdoen.

Wij staan voor:

*  Creativiteit en verbeeldingskracht.

*  Persoonlijke ontwikkeling.

*  Communicatie en plezier.

*  Integriteit en respect hebben voor onszelf, elkaar en de omgeving. Daarbij respecteren we onderlinge verschillen.

*  Gezamenlijkheid in de zin van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid.