Medezeggenschapsraad (MR).

De Brielse Veste heeft een medezeggenschapsraad met als doel het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de school
en het onderwijs.

Met andere woorden wat heeft de school nodig om een goede school te zijn. Hoe kunnen wij de visie van de Brielse Veste bewaken en controleren zodat de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen gehandhaafd blijft of wordt verbeterd. Hierdoor wordt het onderwijs leuk voor de kinderen, de leerkrachten maar ook voor de ouders doordat zij zich betrokken voelen bij de school.

Taken van de Medezeggenschapsraad:

  • Advies geven aan de leiding van de school;
  • Het sneller kunnen inspelen op nieuwe ideeën en wettelijke wijzigingen of maatschappelijke veranderingen die invloed hebben op de school;
  • Controle uitoefenen op de school zoals daar zijn veiligheid, personele veranderingen, kwaliteitsbewaking en het maken van afspraken.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken en heeft beschikking over een eigen budget. De vergaderingen zijn in principe openbaar dus elke ouder of leerkracht is altijd welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn op de volgende data:
06-09-2021
27-10-2021
27-01-2022
07-03-2022
20-04-2022
21-06-2022

Over de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Brielse Veste bestaat uit de Personeelsgeleding (PMR) en de Oudergeleding (OMR).

Samen vertegenwoordigen zij het personeel en de ouders en verzorgers van de kinderen richting directie, bestuur en andere vertegenwoordigers.

Dit zijn de wettelijke taken van de MR:

  1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
  2. De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
  3. De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen en de eventuele raden, bedoeld in artikel 20, in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren.

De MR heeft Informatierecht. Dit houdt in dat het Bevoegd Gezag (Bestuur en Directie) de MR informeert over alle ter zake doende schoolzaken. Bij wettelijk vastgelegde onderwerpen hebben de Personeelsgeleding, de Oudergeleding of beide geledingen samen Advies- of Instemmingsrecht.

Lees meer over Adviesrecht
Lees meer over Instemmingsrecht

Samenstelling MR 2021-2022

De MR bestaat normaliter uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. Dit schooljaar bestaat de MR van de Brielse Veste uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Arielle Verbeek
Manouk Sonneveld
Carolien van Vliet

Oudergeleding:

Mariska van Vliet (voorzitter)
Annemiek Bels
Jeroen Bergmans