Medezeggenschapsraad (MR)

De Brielse Veste heeft een medezeggenschapsraad met als doel het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de school
en het onderwijs.

Met andere woorden wat heeft de school nodig om een goede school te zijn. Hoe kunnen wij de visie van de Brielse Veste bewaken en controleren zodat de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen gehandhaafd blijft of wordt verbeterd. Hierdoor wordt het onderwijs leuk voor de kinderen, de leerkrachten maar ook voor de ouders doordat zij zich betrokken voelen bij de school.

Taken van de medezeggenschapsraad

  • Advies geven aan de leiding van de school;
  • Het sneller kunnen inspelen op nieuwe ideeën en wettelijke wijzigingen of maatschappelijke veranderingen die invloed hebben op de school;
  • Controle uitoefenen op de school zoals daar zijn veiligheid, personele veranderingen, kwaliteitsbewaking en het maken van afspraken.

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Brielse Veste bestaat uit de Personeelsgeleding (PMR) en de Oudergeleding (OMR).

Samen vertegenwoordigen zij het personeel en de ouders en verzorgers van de kinderen richting directie, bestuur en andere vertegenwoordigers.

Dit zijn de wettelijke taken van de MR:

  1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
  2. De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
  3. De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen en de eventuele raden, bedoeld in artikel 20, in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren.

De MR heeft Informatierecht. Dit houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur en directie) de MR informeert over alle ter zake doende schoolzaken. Bij wettelijk vastgelegde onderwerpen hebben de personeelsgeleding, de oudergeleding of beide geledingen samen Advies- of Instemmingsrecht.

Lees meer over Adviesrecht
Lees meer over Instemmingsrecht

Vergaderingen en informatie verslag

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken en heeft beschikking over een eigen budget. De vergaderingen zijn in principe openbaar dus elke ouder of leerkracht is altijd welkom om een vergadering bij te wonen.

De MR zal in de aanloop naar elke vergadering in overleg met de achterban en met MR leden onderling een agenda van punten van belang samenstellen. Van elke vergadering maakt de MR notulen. Daarnaast stelt de MR een actielijst op voor elke vergadering.

Via deze website wil de MR de agenda, notulen en actielijst van elke vergadering openbaar maken . De vergaderingen zijn gepland op de volgende datums:

 

MR-1 – 5 september 2021 agenda | notulen | actielijst

MR-2 – 27 oktober 2021 agenda | notulen | actielijst

MR-3 – 27 januari 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-4 – 7 maart 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-5 – 20 april 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-6 – 21 juni 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-7 – 28 juni 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-1 – 7 november 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-2 – 18 december 2022 agenda | notulen | actielijst

MR-3 – 10 februari 2023 agenda | notulen | actielijst

MR-4 – 28 maart 2023 agenda | notulen | actielijst

MR-5 – 15 mei 2023 agenda | notulen | actielijst

 

Samenstelling medezeggenschapsraad 2022-2023

De MR bestaat normaliter uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. Dit schooljaar bestaat de MR van de Brielse Veste uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Esther Grooten
Manouk Sonneveld
Carolien van Vliet

Oudergeleding:

Mariska van Vliet (voorzitter)
Annemiek Bels
Jeroen Bergmans

Mocht u contact willen opnemen met de MR van de Brielse Veste dan kan dat via het emailadres: mr.brielseveste@edumarevpr.nl