Helaas uw kind is ziek.

Ziekmelding

Ziekte en bezoek aan dokter, tandarts, etc. graag vóór schooltijd melden via de Parro app.

Het is voor ons van groot belang dat u uw kind afmeldt. Mochten wij geen bericht hebben ontvangen vóór 9.00 uur, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers.

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgelegd. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aansluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever of eigen bedrijf.

Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar gemeld worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden.

Mocht de school in gebreke blijven en ongeoorloofd verzuim goedkeuren of niet melden, worden er boetes opgelegd die in de duizenden euro’s lopen, gerelateerd aan het budget en de grootte van de school.

Is uw aanvraag afgewezen en vindt u dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd, dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar van Brielle.

In gevallen van verhuizing, trouwerijen, begrafenissen, ambts- en huwelijksjubilea of andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, kan verlof worden aangevraagd. Het verlof wordt uitsluitend verleend indien:

  • Het verlof vooraf door middel van het aanvraagformulier extra verlof is aangevraagd.
  • Het geen verlof betreft zoals een lang weekend of en dag eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie.

Het verlofformulier kan bij de directie of administratief medewerker worden aangevraagd.